Screenshots


Main Screen

Click the thumbnail for screen shots of the main screen

Print-To-Fax

Click the thumbnail for screen shots of print-to-fax

Scan-To-Fax

Click the thumbnail for screen shots of scan-to-fax

Quick Cover Fax

Click the thumbnail for screen shots of creating and using quick cover faxes

Sending faxes

Click the thumbnail for ascreen shots of fax sending

Receiving faxes

Click the thumbnail for screen shots of fax receiving

Cloning Faxes

Click the thumbnail for screen shots of cloning faxes for multiple recipients.

Transmission Logs

Click the thumbnail for screen shots of the fax transmission log and reports

Other screen shots

Click the thumbnail for screen shots of the phone book, cloning faxes, etc.